UNIMEDIC PHARMA

Uppförandekod

Stockholm – Revised 2022.02.04, v2

Uppförandekod – Vårt sätt att arbeta

Unimedic Pharmas uppförandekod grundar sig i bolagets värderingar och de 10 principer som utvecklats inom ramen för FN:s Global Compact. Bolagets värderingar fungerar som en kompass och vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Vår uppförandekod beskriver Unimedic Pharmas sätt att arbeta och ger oss tydliga ansvarsramar i våra affärsrelationer. Koden hjälper oss i arbetet med att bygga långsiktiga och etiska relationer med kunder och andra intressenter. Alla medarbetare är ansvariga för att följa innehållet i detta dokument, och be om vägledning när det behövs.

Vår uppförandekod behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dessa områden täcker in väsentliga delar som vi ser som särskilt viktigt.

Mänskliga rättigheter

Unimedic Pharma stöder och respekterar skyddet av internationella mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

  • Unimedic Pharma upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning, och alla anställda är fria att starta eller delta i fackliga aktiviteter. Vi erkänner rätten till kollektiva förhandlingar om anställningsvillkor.
  • Alla former av tvångsarbete är förbjudna och anställda har rätt att avsluta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller i linje med anställningsavtal.
  • Unimedic Pharma är emot alla typer av barnarbete. Ingen som är under 15 år får anställas och vid särskilt krävande arbeten ska personen vara minst 18 år.
  • Ingen person ska utsättas för diskriminering i anställning hos oss, så även vid rekrytering, baserat på etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationellt ursprung, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, medlemskap i fackförening eller sexuell läggning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

Miljö

  • Unimedic Pharma stöder försiktighetsprincipen när det gäller miljörisker. Där det finns hot om allvarliga eller oåterkalleliga skador ska brist på fullständig vetenskapligt säkerställda data inte användas som skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring.
  • Innovativa lösningar som minskar miljöpåverkan uppmuntras och vi tar aktiva initiativ för att främja ett större miljöansvar.
  • Vi uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord, och att arbeta med miljöfrågor ur ett förebyggande perspektiv.

Antikorruption

Unimedic Pharma bekämpar korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor, och utvecklar proaktivt strategier och konkreta program för att hantera korruption både internt och i leverantörskedjan.

Samhällsansvar (CSR)

Unimedic Pharma strävar efter att uppnå ett öppet företagsklimat med god affärsetik, och anställda har en nyckelroll i att adressera eventuella avvikelser från våra värderingar och affärsetiska riktlinjer. Vår visselblåsartjänst gör det möjligt att rapportera misstankar om oegentligheter, vilket främjar god affärsetik.

Miljöansvar

Miljöfrågor är ett område inom vår uppförandekod. Koden uppmuntrar aktiviteter som leder till utveckling av miljöansvar och förebyggande insatser för att prioritera miljövänliga lösningar.